Аукціони 2016 рік

[embeddoc url=”https://vbychkivlmg.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/Zakupleno-i-realizovano-po-auktsionnakh-2016.pdf” download=”none” viewer=”google” ]

Заготівля поквартально 3а 2016рік

[embeddoc url=”https://vbychkivlmg.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/2016rik.pdf” download=”all” viewer=”google” ]

Аукціони 2017 рік

[embeddoc url=”https://vbychkivlmg.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/Zakupleno-i-realizovano-po-auktsionnakh-2017.pdf” download=”none” viewer=”google” ]

Заготівля поквартально 3а 2017рік

[embeddoc url=”https://vbychkivlmg.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/2017-rik.pdf” download=”all” viewer=”google” ]

Аукціони 2018 рік

[embeddoc url=”https://vbychkivlmg.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/Zakupleno-i-realizovano-po-auktsionnakh-2018.pdf” download=”all” viewer=”google” ]

Заготівля поквартально 3а 2018рік

[embeddoc url=”https://vbychkivlmg.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/Zahotivlia-2018.pdf” download=”all” viewer=”google” ]

Аукціони 2019  рік 1 квартал

[embeddoc url=”https://vbychkivlmg.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/zvit-1-kv-V.Bychkiv-stanom-na-01.04.2019r-1.pdf” width=”200%” download=”all” viewer=”google” ]

Аукціони 2019  рік 2 квартал

[embeddoc url=”https://vbychkivlmg.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/2-kvartal-V.bychkiv-stanom-na-01.07.2019r-na-sayt-1.pdf” width=”200%” download=”all” viewer=”google” ]

 

Аукціони 2019  рік 3 квартал

[embeddoc url=”https://vbychkivlmg.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/Kopyia-z-kvartal-V.bychkiv-stanom-na-01.10.2019r-na-sayt-1.pdf” width=”200%” download=”all” viewer=”google” ]

Аукціони 2019  рік 4 квартал

[embeddoc url=”https://vbychkivlmg.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/4-kvartal-V.Bychkiv-1.xlsx” download=”all” viewer=”microsoft” ]

Заготівля поквартально 3а 2019рік

[embeddoc url=”https://vbychkivlmg.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/Zahotivlia-za-2019.pdf” download=”all” viewer=”google” ]

Аукціони 2020  рік 1 квартал

[embeddoc url=”https://vbychkivlmg.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/Auktsionny-V.Bychkivs-ke-LMH-stanom-na-01.04.2020rdlia-saytu.xlsx” download=”all” viewer=”microsoft” ]