2016 рік

[embeddoc url=”https://vbychkivlmg.com.ua/wp-content/uploads/2019/02/Forma-1-2016.-hruden-.xls” download=”all” viewer=”microsoft” ]

[embeddoc url=”https://vbychkivlmg.com.ua/wp-content/uploads/2019/02/Vid.-2016r.-hruden-1-1.xls” download=”all” viewer=”microsoft” ]

[embeddoc url=”https://vbychkivlmg.com.ua/wp-content/uploads/2019/02/F-2-2016.-hruden-1-1.xls” download=”all” viewer=”microsoft” ]

2017 рік

[embeddoc url=”https://vbychkivlmg.com.ua/wp-content/uploads/2019/02/Vid.-2017r.-Hruden-.xls” download=”all” viewer=”microsoft” ]

[embeddoc url=”https://vbychkivlmg.com.ua/wp-content/uploads/2019/02/Rozshyfrovka-inshykh-zakhodiv-hruden-.xlsx” download=”all” viewer=”microsoft” ]

[embeddoc url=”https://vbychkivlmg.com.ua/wp-content/uploads/2019/02/F-2-hruden-.xls” download=”all” viewer=”microsoft” ]

[embeddoc url=”https://vbychkivlmg.com.ua/wp-content/uploads/2019/02/Forma-1-hruden-.xls” download=”all” viewer=”microsoft” ]

2018 рік

[embeddoc url=”https://vbychkivlmg.com.ua/wp-content/uploads/2019/02/Vid.-2018r.-hruden-.xls” download=”all” viewer=”microsoft” ]

[embeddoc url=”https://vbychkivlmg.com.ua/wp-content/uploads/2019/02/Rozshyfrovka-inshykh-zakhodiv-hruden-1-1.xlsx” download=”all” viewer=”microsoft” ]

[embeddoc url=”https://vbychkivlmg.com.ua/wp-content/uploads/2019/02/F-2-hruden-1-1.xls” download=”all” viewer=”microsoft” ]

[embeddoc url=”https://vbychkivlmg.com.ua/wp-content/uploads/2019/02/Forma-1-hruden-1-1.xls” download=”all” viewer=”microsoft” ]

Реалізація

[embeddoc url=”https://vbychkivlmg.com.ua/wp-content/uploads/2019/02/Realizatsiia-lisoproduktsii-2016-2017-2018.xlsx” download=”all” viewer=”microsoft” ]